Our work
Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Futuraskolan International Rådan

Words from the Principal

Jag har den stora glädjen att som rektor vid Futuraskolan Rådan hälsa dig varmt välkommen till vår tvåspråkiga skola, den lilla skolan med dess positiva fördelar. Vår skola är en F-9 skola med 300 elever som bygger på vår vision att vara den bästa språngbrädan för världsmedborgare.

Vid den senaste regelbundna tillsynen från Skolinspektionen (vt 2015) fick skolan s.k. ”grönmarkering” inom samtliga granskade områden. Det betyder att skolan på alla områden uppfyller författningarnas krav på skolan. Det är mycket ovanligt med skolor som uppnår så positiva resultat. Några av de områden som tillsynen omfattade var Undervisning & lärande, Extra anpassningar och särskilt stöd, Bedömning och betygssättning, Trygghet och studiero, Åtgärder mot kränkande behandling och Styrning och utveckling av verksamheten.

Futuraskolan Rådan är en skola där lärandet synliggörs genom att vi arbetar med Looking for Learning som är del av IPC (International Primary Curriculum) och IMYC (International Middle Year Curriculum). Våra elever har de bästa förutsättningarna att nå sina individuella mål utifrån sina förutsättningar med stöd av den kompetenta pedagoggruppen. Skolans engagerade pedagoger är välutbildade och står väl förberedda för att utveckla elevernas kunskaper, färdigheter och värderingar. I vår skola finns en välgrundad känsla av förtroende och tillit där alla, elever och medarbetare, ingår i en positiv och utvecklande gemenskap.

Vi upplever att professionella lärare och goda skolkamrater har avgörande betydelse för hur eleverna lyckas i framtiden. Därför är vi på skolan mycket omsorgsfulla när vi skapar de bästa förutsättningarna att bedriva skolutveckling, för våra elever och era barn.

Varmt välkomna till Futuraskolan Rådan

Catharina Tornberg
Rektor
—–

I have the great pleasure as principal of Futuraskolan Rådan to warmly welcome you to our bilingual school, a small school with wonderful possibilities. Our school is from Preschool class until 9th grade, with 300 students. Our vision to be the best stepping stone for future world citizens.

At the last regular supervision from Skolinspektionen (vt 2015) the school received the so called “Green mark” in all the inspected areas. This means that the school

meet Skolverkets criterias in all areas. It is very rare for schools to achieve such positive results, and we are very pleased. Some of the areas inspected were supervision; teaching & learning, special support, assessment & grading, value ground and development of the school.

Futuraskolan Rådan is a school where learning is made visible, we work with Looking for Learning as part of the IPC (International Primary Curriculum) and IMYC (International Middletown Year Curriculum). Our students have the best chance to achieve their individual goals based on their needs together with our highly skilled educators .

The school’s dedicated educators are very well trained and are well prepared to develop the students knowledge, skills and values. In our school we have a well-founded sense of confidence and trust everyone, students and employees alike are part of a positive and stimulating community.

We feel that professional educators and positive relationship towards each other are crucial for the students to succeed in the future. We strive to create the best learning conditions for our students.

Catharina Tornberg
Principal